Algemene verkoopsvoorwaarden

Behoudens bijzondere en tegenstrijdige overeenkomst door ons bevestigd, worden al onze verkopen gesloten geacht aan onze algemene voorwaarden hieronder vermeld:

Artikel 1

Om ontvankelijk te zijn moeten alle bezwaren ons per aangetekende brief bereiken binnen de acht dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.

Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 3

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 4

Voor een klant die zijn paard(en) bij ons stalt is de door hem ondertekende 'Basisovereenkomst voor het stallen van een paard op het Westvoorderhof' zonder uitzondering van toepassing.

Artikel 5

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.